Matthew Boulton (1728 - 1809)

Louis XVI porphyre clock with cassolettes attributed to Matthew Boulton

Matthew Boulton (1728 - 1809)

Louis XVI porphyre clock with cassolettes attributed to Matthew Boulton

bronze Porphyre enamel
18th century

Matthew Boulton